Analiza subpopulacije limfocita

Stručni tim laboratorije Minmedik lab sprovodi analizu subpopulacija limfocita svake srede. Naša laboratorija je jedina privatna laboratorija u Srbiji koja se bavi određivanjem Subpopulacije limfocita.

Koji parametri spadaju u subpopulaciju limfocita?

Limfociti su vrsta  belih krvnih zrnaca (leukocita) koji imaju važnu ulogu u odbrani organizma od raličitih mikroorganizama i tumora.

Analiza subpopulacija limfocita predstavlja test kojim se utvrđuje apsolutan (broj ćelija/µl) i relativan (%) broj različitih tipova limfocita kao što su T-limfociti, B-limfociti i NK ćelije. Svaka od ovih populacija ima svoju funkciju u imunskom odgovoru.

Analiza subpopulacije limfocita

T-limfociti (T-ćelije): T-limfociti su ključni za ćelijski imunitet, odnosno zaštitu od patogena koji se nalaze u unutrašnjosti ćelija koje su inficirali (intracelularni patogeni). T-limfociti se dalje dele na CD4+ T-limfocite (pomoćničke ili T-helper ćelije), koje pomažu u aktivaciji drugih ćelija imunskog sistema, i CD8+ T-limfocite (ili citotoksične T-ćelije), koje su sposobne da uništavaju ćelije inficirane virusima i tumorske ćelije.

B-limfociti (B-ćelije): Ove ćelije su odgovorne za humoralnu imunost, tj. stvaraju antitela koja su neophodna za borbu protiv virusa, bakterija, gljivica i parazita.

NK ćelije (urođenoubilačke ćelije): Ove ćelije su zadužene za eliminaciju ćelija inficiranih virusima i tumorskih ćelija.

Zašto se radi analiza subpopulacija limfocita?

Abnormalnosti u broju i procentu T-limfocita, B-limfocita i NK ćelija su opisane u nizu različitih bolesti.

  • Kod pacijenata koji su inficirani HIV-om:

Kod pacijenata koji su inficirani HIV-om, broj CD4+ T-limfocita se meri u cilju postavljanja dijagnoze AIDS-a, profilaktičku upotrebu antibiotika kod ovih pacijenata kao i procenu uspešnosti antivirusne terapije (1, 2, 3). Progresivni gubitak CD4+ T-limfocita kod pacijenata inficiranih HIV-om povezan je sa povećanjem broja infekcija i komplikacijama. Služba javnog zdravlja Sjedinjenih Američkih Država je preporučila da se svi pacijenti koji su HIV pozitivni testiraju svakih 3 do 6 meseci na nivo CD4+ T-limfocita.

  • Autoimune bolesti, procena imunološkog odgovora:

Analiza subpopulacija limfocita je takođe veoma korisna u proceni pacijenata sa primarnim imunodeficijencijama svih uzrasta, praćenje imuniteta nakon imunosupresivne terapije kod osoba koji su bili podvrgnuti transplantaciji tkiva ili organa, kod pacijenata sa autoimunskim bolestima ili nekog drugog kliničkog stanja gde se koriste imunomodulatorni lekovi.

  • Maligniteti ili infekcije:

Ova analiza je od pomoći kao preliminarni test skrininga za kvantitativne anomalije u bilo kojoj subpopulaciji limfocita, bilo da su povezane sa malignitetima ili infekcijom. Kod pacijenata koji boluju od hronične limfocitne leukemije (HLL) može se odrediti apsolutan broj B-limfocita u krvi ali se ova vrsta testa ne koristi za postavljanje dijagnoze ove bolesti niti bilo koje druge maligne bolesti ćelija krvi.

  • Trudnoća i ponovljeni pobačaji:

NK ćelije imaju važnu fiziološku ulogu tokom trudnoće. Nekoliko studija i meta-analiza je pokazalo da su povećani broj NK ćelija u perifernoj krvi i njhova visoka aktivnost udruženi sa ponavljanim (rekurentnim) pobačajima (4,5). Analiza apsolutnog broja NK ćelija u perifernoj krvi može poslužiti kao pomoćni dijagnostički test u situacijama kada su svi drugi uzroci ponavljanih pobačaja prethodno isključeni.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv se uzima u epruvetu koja sadrži antigoagulans (EDTA ili Na-citrat).

Analiza se radi sredom u 11h u Minmedik laboratoriji, transportovati uzorak na sobnoj temperaturi unutar 24h od momenta uzorkovanja ukoliko se krv ne uzorkuje u Minmedik laboratoriji.

Obrtno vreme: 48h.

Priprema: Nije potrebna posebna priprema za ovu analizu.

*Za sve informacije vezane za analizu Subpopulacije limfocita kao i sve druge analize, stručno osoblje Minmedik laboratorije vam je dostupno putem telefona 011/43-83-995, 064/94-90-835 ili putem mail-a: .